Selecteer een pagina

PRAKTISCHE INFORMATIE

2020 UPDATE

Lieve vrienden,

Heel veel dank voor jullie geduld en de ruimte die jullie ons geven om deze bizarre
situatie het hoofd te bieden. Het moge duidelijk zijn: 2020 wordt een gek jaar. We
hopen dat jullie allemaal gezond en gelukkig zijn; de veiligheid van onze bezoekers,
crew, artiesten en vrijwilligers staat op dit moment natuurlijk op nummer één.

Met veel verdriet kunnen we na de persconferentie van 21 april helaas niet anders
dan ons nieuwe festival in Brabant – Studio Festivale – officieel te annuleren. Na
maanden van voorbereiden, dromen en ontwikkelen met onze partners Elrow,
Masquerade, STRAF_WERK, Pleinvrees, Braaf en Losjes, is dit verschrikkelijk nieuws
voor alle mensen die betrokken zijn bij dit nieuwe festival. De eerste editie van
Studio Festivale zou een spektakel worden, met veel ruimte voor kunst, eten,
fantastische optredens en meer moois waar we nu alleen nog van kunnen dromen.
We keken er naar uit om samen met jullie onze nieuwe lokatie te ontdekken en
vrienden voor het leven te worden, ontmoeten en ontdekken is zo belangrijk in onze
waarden.

Studio Festivale heeft zich aangesloten bij de Save Your Ticket campagne: bewaar je
kaartje voor volgend jaar en steun de festivalbranche in deze uitdagende tijden. Kijk
op www.bewaarjeticket.nl voor meer informatie. We nemen in de komende weken
contact op met alle kaartkopers met een update over het vervolgproces en
instructies voor het aanvragen van een eventuele refund.

Blijf alsjeblieft het advies van de overheid en de autoriteiten volgen, zodat wanneer
de tijd weer juist is we samen weer kunnen feesten, in een veilige gezonde
omgeving. Blijf veilig, blijf gezond, we dromen grote dingen doen in 2021.

Team Studio Festivale

CORONA STATEMENT

SEE BELOW FOR ENGLISH

UPDATE CORONAVIRUS – d.d. 10 maart 2020

Als Apenkooi Events B.V. volgen we de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus (COVID-19) op de voet. We staan in nauw contact met gespecialiseerde instanties en partners, zoals het RIVM, GGD, de overheid en de diverse gemeenten waaronder Gemeente Amsterdam om tijdig voorzorgsmaatregelen te nemen en risico’s te vermijden. Wij volgen daarbij de adviezen van de overheid en gemeenten ten aanzien van het wel of niet door laten gaan van evenementen. Daarnaast hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD als uitgangspunt voor te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens onze evenementen. Het welzijn en veiligheid van alle betrokkenen staat bij ons voorop.

Alle evenementen van Apenkooi Events B.V. – zoals Strafwerk, Studio Festivale – dan wel aan Apenkooi Events gelieerde ondernemingen zoals DGTL, Pleinvrees, By the Creek en The Gardens of Babylon gaan door zoals gepland, tenzij anders besloten en gecommuniceerd door ons of de betreffende organiserende partij.

De Burgemeester van Amsterdam, mevrouw Halsema, heeft bij brief van 4 maart jl. laten weten dat zij vooralsnog geen reden ziet om evenementen te cancelen. Per 10 maart zijn er bij Apenkooi Events geen veranderingen ten aanzien van deze adviezen en genomen voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus bekend geworden.

Wij adviseren alle betrokkenen, waaronder bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en (toe)toeleveranciers, tijdens onze evenementen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD met betrekking tot hygiënevoorschriften te volgen. Deze voorschriften gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Alle bezoekers, medewerkers, vrijwilligers en (toe)leveranciers vragen wij daarnaast de actuele stand van zaken met betrekking tot reisadvies en de richtlijnen die hier uit voortkomen, steeds te controleren.

De volgende voorzorgsmaatregelen treffen wij bij onze evenementen:

  • Handdesinfectiemiddelen zijn aanwezig bij alle ingangen en in publieke ruimtes;
  • Extra EHBO-posten zijn tijdens evenementen geopend. EHBO personeel is geïnstrueerd in het herkennen van symptomen van het virus en weten om te gaan met mogelijke ziektegevallen;
  • Extra aandacht voor schoonmaak;
  • Via diverse middelen wordt extra aandacht besteed aan het volgen van algemene hygiëneregels.

Actuele informatie van het RIVM en antwoorden op vragen over het coronavirus vindt u hier.

 

ENGLISH VERSION

UPDATE CORONAVIRUS – DATED 10 MARCH 2020

As Apenkooi Events B.V. we are closely following the developments regarding the coronavirus (COVID-19). We are also in close contact with specialised authorities and partners, such as the RIVM (the National Institute for Public Health and the Environment), GGD (Joint Health Service), the government and the various municipalities, including the Municipality of Amsterdam, in order to take timely precautionary measures and avoid risks. In doing so, we follow the advice of the government and municipalities with regard to whether or not events should go ahead. In addition, we use the guidelines of the RIVM and the GGD as a starting point for precautionary measures to be taken during our events. The wellbeing and safety of all those involved is of paramount importance to us.

All events of Apenkooi Events B.V.  ̶  such as Strafwerk, Studio Festivale  ̶  or companies affiliated with Apenkooi Events such as DGTL, Pleinvrees, By the Creek and The Gardens of Babylon will continue as planned, unless otherwise decided and communicated by us or the organizing party concerned.

The Mayor of Amsterdam, Mrs Halsema, has informed us by letter dated 4 March that she sees no reason to cancel events for the time being. As of 10 March, Apenkooi Events has not been informed of any changes in relation to this advice and the precautions taken with regard to the coronavirus.

We advise all those involved, including visitors, volunteers, employees and suppliers, to follow the guidelines and advice of the RIVM and the GGD with respect to hygiene requirements during our events. These requirements apply to all viruses that can cause flu and colds.

In addition, we ask all visitors, employees, volunteers and suppliers to check the current state of affairs with regard to travel advice and the guidelines ensuing therefrom at all times.

We take the following precautions at our events:

  • Hand sanitizers are present at all entrances and in public areas;
  • Additional first aid posts are open during events. First aid personnel are instructed in recognizing the symptoms of the virus and know how to deal with possible cases of illness;
  • Closest attention is given to cleaning;
  • Through various means, additional attention is devoted to following the general hygiene rules.

Up-to-date information from the RIVM and answers to questions about the coronavirus can be found here.

 

 

 

LOCATIE

Navigeer naar de locatie Landgoed Duynenwater Eersel (Eindhoven) via deze link

OPENINGSTIJDEN

12.00 – 23.00